الِفـباءِ سِنڌِي

The Sindhi alphabet


#    حرف اشكـال اِســـم Name Unicode Nagari eq.
0 ء   همزه hamzah U+0621    
   ٔ   ـ‍ٔ‏       U+0654    
1 ا ‍ا الِف alif U+0627    
1a آ ‍آ الِف مدّه alif maddah U+0622 U+0906
2 ب ب‍ ‍ب‍ ‍ب بي U+0628 U+092C
3 ٻ ٻ‍ ‍ٻ‍ ‍ٻ ٻي bbē U+067B ब॒ U+097F
4 ڀ ڀ‍ ‍ڀ‍ ‍ڀ ڀي bhē U+0680 U+092D
5 ت ت‍ ‍ت‍ ‍ت تي U+062A U+0924
6 ٿ ٿ‍ ‍ٿ‍ ‍ٿ ٿي thē U+067F U+0925
7 ٽ ٽ‍ ‍ٽ‍ ‍ٽ ٽي ṭē = t.ē U+067D U+091F
8 ٺ ٺ‍ ‍ٺ‍ ‍ٺ ٺي ṭhē = t.hē U+067A U+0920
9 ث ث‍ ‍ث‍ ‍ث ثي sē = sē U+062B U+0938
10 پ پ‍ ‍پ‍ ‍پ پي U+067E U+092A
11 ج ج‍ ‍ج‍ ‍ج جِيم jīm U+062C U+091C
11h   جھ‍ ‍جھ جهي jhē   U+091D
12 ڄ ڄ‍ ‍ڄ‍ ‍ڄ ڄي jjē = ddžē U+0684 ज॒ U+097C
13 ڃ ڃ‍ ‍ڃ‍ ‍ڃ ڃي ñē U+0683 U+091E
14 چ چ‍ ‍چ‍ ‍چ چي čē = cē U+0686 U+091A
15 ڇ ڇ‍ ‍ڇ‍ ‍ڇ ڇي čhē = chē U+0687 U+091B
16 ح ح‍ ‍ح‍ ‍ح وڏِي حي vaddī Hē U+062D U+0939
17 خ خ‍ ‍خ‍ ‍خ خي xē = khē U+062E U+0959
18 د ‍د دال dāl U+062F U+0926
19 ڌ ‍ڌ ڌال dhāl U+068C U+0927
20 ڏ ‍ڏ ڏال ، ڏي ddāl, ddē U+068F ड॒ U+097E
20a ڎ ‍ڎ ڎال ، ڎي ddāl, ddē U+068E ड॒ U+097E
21 ڊ ‍ڊ ڊال ، ڊي ḍāl, ḍē U+068A U+0921
22 ڍ ‍ڍ ڍال ، ڍي ḍhāl, ḍhē U+068D U+0922
23 ذ ‍ذ ذال zāl = zāl U+0630 U+095B
24 ر ‍ر ري U+0631 U+0930
25 ڙ ‍ڙ ڙي ṛē = r.ē U+0699 U+095C
25h   ڙھ‍ ‍ڙھ ڙهي ṛhē = r.hē   U+095D
26 ز ‍ز زي U+0632 U+095B
27 س س‍ ‍س‍ ‍س سِين sīn U+0633 U+0938
28 ش ش‍ ‍ش‍ ‍ش شِين šīn = shīn U+0634 U+0936
29 ص ص‍ ‍ص‍ ‍ص صْواد Swād U+0635 U+0938
30 ض ض‍ ‍ض‍ ‍ض ضْواد Żwād U+0636 U+095B
31 ط ط‍ ‍ط‍ ‍ط طوئي Tō’ē U+0637 U+0924
32 ظ ظ‍ ‍ظ‍ ‍ظ ظوئي Zō’ē U+0638 U+095B
33 ع ع‍ ‍ع‍ ‍ع عَيْن ‘ain U+0639    
34 غ غ‍ ‍غ‍ ‍غ غَيْن ğain U+063A U+095A
35 ف ف‍ ‍ف‍ ‍ف في U+0641 U+095E
36 ڦ ڦ‍ ‍ڦ‍ ‍ڦ ڦي phē U+06A6 U+092B
37 ق ق‍ ‍ق‍ ‍ق قاف qāf U+0642 U+0958
38 ڪ ڪ‍ ‍ڪ‍ ‍ڪ ڪاف kāf U+06AA U+0915
39 ک ک‍ ‍ک‍ ‍ک کي khē U+06A9 U+0916
40 گ گ‍ ‍گ‍ ‍گ گاف gāf U+06AF U+0917
40h   گھ‍ ‍گھ گهي ghē   U+0918
41 ڳ ڳ‍ ‍ڳ‍ ‍ڳ ڳي ggē U+06B3 ग॒ U+097B
42 ڱ ڱ‍ ‍ڱ‍ ‍ڱ ڱي ŋē = ngē U+06B1 U+0919
43 ل ل‍ ‍ل‍ ‍ل لام lām U+0644 U+0932
43a لا ‍لا لام الِف lām alif   ला  
44 م م‍ ‍م‍ ‍م مِيم mīm U+0645 U+092E
45 ن ن‍ ‍ن‍ ‍ن نون nūn U+0646 U+0928
46 ڻ ڻ‍ ‍ڻ‍ ‍ڻ ڻون ṇūn = n.ūn U+06BB U+0923
47 و ‍و واؤ vāō ~ wāō U+0648 U+0935
47a ؤ ‍ؤ واوِ مَهْمُوز vāv-e mahmūz U+0624 U+0913
48
 
ه
 
ه‍ ‍ه‍ ‍ه
 
گول هي ،‏
ننڍِي هي
gōl hē,
nanḍhī hē 
U+0647
 

 
U+0939
 
48a ھ ھ‍ ‍ھ‍ ‍ھ دوچشمِي هي dō-čašmī hē U+06BE    
49 ي ي‍ ‍ي‍ ‍ي يي U+064A U+092F
49a ئ ئ‍ ‍ئ‍ ‍ئ همزه hamzah U+0626    

The Sindhi alphabet consists of 49 letters with the following additions:
Symbol 0 and letter 49a denote a hiatus ‹’›.
Letter 1a denotes initial ‹ā› or medial ‹’ā›.
Letter 20a is an archaic variant of letter 20.
Letter 48a forms three digraphs denoting aspirates.
Letters 3, 12, 20, 41 are written in the Devanagari script also as geminates ब्ब, ज्ज, ड्ड, ग्ग.

Further reading
Perso-Arabic Standard for Information Interchange
  & Sindhi design guide
(Oct 2002) [PDF.zip]
Enabling Pakistani languages through Unicode [PDF]


Valid HTML 4.01
Andreas Prilop
21 August 2013